The Six World Federation of Ozone Therapy Meeting

November 8-10 , 2018
Shangri La Hotel ,
1 Hui Zhan Dong Road, Hai Zhu District,
Guangzhou, 510308- China

 

Preliminary Agenda

 

Day 1, 8th November 2018 (Thursday)
Registration
(Download here the registration form)

Day 2, 9th November 2018 (Friday)
WFOT Conference

Day 3, 10th November 2018 (Saturday)
WFOT Conference

Day 4, 11th November 2018 (Sunday)
Visiting Guangzhou attractions

Day 5, 12th November 2018 (Monday)
Leaving Guangzhou

Organizing Committee:
President: He Xiaofeng
VicePresident: Guo Yabin
Secretary: Jose Baeza-Noci
Officers: Feng Jianyu, Li Xinmin, Jiang Jianwei , Xirezhati , Peng Yong, Che Min, You Jian , Lu Jianyun, Zhao Wei, Hao Kenan.

NOTE: We are preparing the Scientific Program. The deadline for presenting abstracts is 31st of May. For further information, please send an email to: baeza@comv.es